RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404

. :   Haciz Bürosu

Haciz Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

Rehin, İpotek ve Çocuk Teslimi ile Çocukla kişisel münasebet kurulmasına ilişkin ilamlar ile ilgili yürütülen takipler dışında kalan diğer tüm takiplerde, takibin Kesinleşmesinden satış talebine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile başka yer icra dairelerinden gelen haciz ile ilgili talimatların yerine getirilmesidir. Haciz Bürosunun görevleri şunlardır;

1- Mal Varlığının Araştırılması,

2- Fiili Haciz ve E-Haciz,

3- Hukuken Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların İadesi ve Tasfiyesi,

4- Hazcedilen Kıymetli Eşyaların Muhafazası,

5- İstihkak İddiasının değerlendirilmesi,

6- Tahliye, Hapis Hakkı, Müdahalenin Meni ve Kâl işlemlerinin yerine getirilmesi,

7- Haciz Bürosuyla ilgili yazılı taleplerin karara bağlanması,

8- Evrakın taranması, Haciz tutanaklarının, cevap yazılarının taranması,

9- Haciz Bürosunu ilgilendiren tebliğ ve posta evraklarının postaya verilmesi,

10- Evrak sirkülasyonun sağlanması, arşiv bürosu ile koordineli çalışılması, birikimlere meydan verilmemesi,

11- Haciz Müzekkerelerinin yazılması/haciz ihbarnamelerinin/haciz talimatlarının hazırlanması,

12- Menkul haczi, yakalanan araçların fiili haczi ve yediemine teslimi, haczedilen kıymetli eşyaların muhafazası, haczedilen ve muhafaza altına alınan malların fotoğraflarının çekilmesi, Haciz Bilgilerinin ve fotoğraflarının UYAP SİSTEMİNE EKLENMESİ,

13- 103 Davetiyesinin Tebliği,

14- Taksitlendirme taleplerinin ve ihtiyati haciz işlemlerinin yerine getirilmesi,

15- İcra ve Ödeme emrinin kesinleşmesinden satış aşamasına kadar olan kanunda yazılı diğer işlemlerin yerine getirilmesi,

 
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN