RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404

. :   Aksaray İcra ve İflas Müdürlüğü - Tarifeler : .
 
 

HACİZLİ VE REHİNLİ ARAÇLARIN YAKALAMA VE TAŞINIRLARIN MUHAFAZA ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

(AKSARAY TARİFE GEREĞİNCE 3 BÖLGE’YE GİRMEKTEDİR)

Dayanak                 :23/08/2016 Tarih ve 29810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği ve 29/12/2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

1.      İcra ve iflâs daireleri, Bakanlığın belirlediği ücret tarifesine göre Kanunun 59 uncu maddesi, 88 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 90 ıncı maddesi gereğince takdir edeceği muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

2.      Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

3.     Her bir araç için ayrı ayrı muhafaza ücretinin alınması gerekir.

4.     Aşağıda yer alan muhafaza ücretine çekici, çilingir, posta masrafı, bilirkişi ücreti, memur yolluğu ve araç ücreti dahildir.

5.     Tarifenin 3 maddesi uyarınca ilimizde lisanslı yediemin deposu bulunmadığından yediemin ücreti %80 üzerinden hesaplanır.

6.     Yukarıda yer alan maddelere göre yapılan hesaplamalar sonrasında, araç yakalama avansı olarak ;

a.        Motorsiklet, Motorlu Bisiklet (Mopet, Mobilet) İçin                ; 975,00.TL.

b.       Otomobil ve diğer yük vasıtaları için (traktör)                             ; 1.650,00.TL.

c.        Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı için                             ; 1.860,00.TL.

d.       Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır) için                                                      ; 2.180,00.TL.

e.        İş Makineleri, Römork, Çekici + Römork için                                ; 2.810,00.TL.

 

GÜNLÜK YEDİEMİN ÜCRET TABLOSU

MAL TÜRÜ

MALIN CİNSİ

GÜNLÜK ÜCRET

 

 

 

MOTORLU TAŞITLAR

Motorsiklet, Motorlu Bisiklet (Mopet, Mobilet)

3,30.TL

Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları

6,60.TL.

Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı

7,70.TL.

Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır)

9,90.TL.

İş Makineleri, Römork, Çekici +Römork

14,30.TL.

DİĞER MAHCUZ TAŞINIR MALLAR

Malın Hacmi 2 m3 kadar ise

Malın Tespit Edilen Değerinin %1’i

Malın Hacmi 2 m3 ve üstünde ise

Malın Tespit Edilen Değerinin %2’si

 

DİĞER HİZMETLERDEN ALINACAK ÜCRET TABLOSU

İŞİN ADI

İŞİN NİTELİĞİ

ÜCRET

 

ÇEKİCİ

Otomobil, Taksi, Motosiklet, Pikap, Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Panelvan

150,00.TL.

Kamyon, Tır, İş Makinası, römork

250,00.TL.

NAKLİYE

Pikap, Kamyonet, Panelvan

175,00.TL.

Kamyon, Tır

225,00.TL.

HAMALİYE

Her bir hizmet karşılığı

135,00.TL.

 

ÇİLİNGİR

Ev ve İşyeri kapası ile sair eşya kilidi açma

100,00.TL.

Otomobil Kapısı açma

200,00.TL.

Çelik Kasa açma

200,00.TL.

 

YÖNETMELİĞİN MUHAFAZA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ  BÖLÜMÜ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhafaza İşlemleri ve Muhafaza Avansı, Malların Depoya Girişve Çıkışı, Çalışma Usulü

Muhafaza işlemleri

MADDE 18 – (1) İcra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen mallar, mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından yetki verilen ve yetki çevresi belirlenen lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir.

(2) Birden fazla lisanslı yediemin deposu bulunan mahallerde muhafaza altına alınan mallar eşitlik esası gözetilmek suretiyle Bakanlıkça belirlenecek tevzi kriterleri doğrultusunda lisanslı yediemin depolarına teslim edilir.

(3) Muhafazası özellik gerektiren; bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden mallar, her türlü ateşli silah, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde ile can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde olan maddeler, kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, kötü koku yayan mallar, canlı hayvanlar gibi muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren şeyler, ikinci fıkra uyarınca belirlenen yediemin deposu yeterli altyapıya sahip değilse, yeterli altyapıya sahip en yakın lisanslı yediemin deposuna teslim edilir. Bunun mümkün olmaması halinde, icra memuru tarafından alacaklının göstereceği gerekli nitelikleri haiz yerlere teslimine de karar verilebilir.

(4) Üçüncü fıkraya göre haczedilen malların muhafazasını talep eden alacaklı, icra memuru tarafından belirlenen satış giderlerini de peşin olarak yatırmak zorundadır. Bu mallar icra dairesi tarafından en kısa süre içinde satışa sunulur.

(5) Gümrük antrepolarında bulunan malların haczine karar verilmesi halinde icra memuru, malın yediemin olarak antrepoda bırakılmasına karar verebilir. Bu yerlere bırakılan hacizli mallar hakkında gümrük antrepolarının tâbi olduğu ücret tarifesi uygulanır.

(6) Bu maddede belirtilen malların muhafazası için özel hüküm bulunan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Muhafaza avansı

MADDE 19 – (1) İcra ve iflâs daireleri, Bakanlığın belirlediği ücret tarifesine göre Kanunun 59 uncu maddesi, 88 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 90 ıncı maddesi gereğince takdir edeceği muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur, avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.

(4) Adli merciler tarafından depoya teslim edilen diğer mallardan muhafaza avansı alınmaz.

Malların depoya kabulü

MADDE 20 – (1) Muhafaza altına alınmasına karar verilen mallar, depo görevlisi tarafından haciz mahallinde teslim alındıktan sonra giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınır ve depo emanet kaydı yapılır.

(2) Mallar teslim alınırken mevcut durumunu tam olarak yansıtacak şekilde fotoğrafı çekilir veya kamera kaydı alınır.

(3) Teslim edilen malın haciz tutanağında yer alan nitelikleri taşıyıp taşımadığı, araç, makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının eksik bulunup bulunmadığı, araçların plaka, şasi ve motor numaralarının ruhsat bilgileri ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir. Haciz tutanağı ile giriş makbuzu arasında çelişki olması halinde haciz tutanağına itibar edilir.

(4) Teslim alınan malın cins, tür, renk, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile dosya numarasını, tarafların isim ve unvanlarını gösteren barkot veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket eşyaya yapıştırılır.

Kolluk tarafından yakalanan araçların depoya kabulü

MADDE 21 – (1) İcra daireleri tarafından kayıtlarına yakalama şerhi konulup kolluk birimleri tarafından yakalanan araçlar, aracı yakalayan kolluk görevlisinin talebi üzerine depo görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak depoya götürülür. Depo görevlisi tarafından en geç üç iş günü içerisinde alınmaması durumunda araç kolluk görevlisi tarafından başka bir lisanslı yediemin deposuna teslim edilir.

(2) Yakalanan araçlar kolluk görevlisi tarafından depo görevlisine teslim edilirken aracın tüm özellikleri ve eksik parçasının olup olmadığı tutanak ile tespit edilerek bu tutanağın bir sureti icra dairesine teslim edilir.

(3) Teslim alınan araçlar hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

(4) Yakalanan aracı teslim alan yediemin deposu bu durumu en geç teslimatı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yetki alanında hizmet verdiği icra dairesine bildirir.

İcra ve iflâs dairesi tarafından yapılacak işler

MADDE 22 – (1) İcra ve iflâs daireleri lisans kapsamında kalan hizmetleri, Bakanlığın tespit edeceği esaslara göre kendi yetki alanında bulunan lisanslı yediemin deposundan talep etmek zorundadır. Bu hizmetlere ait masraflar takip giderlerinden sayılır ve icra dairesi tarafından alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır.

Malların depodan çıkışı

MADDE 23 – (1) Depolarda muhafaza edilen mal, ilgili icra ve iflas dairesi veya adli birimin yazılı talimatı ya da kararı olmadıkça depodan çıkarılamaz.

(2) Yazıda veya kararda belirtilen şahsın kimliği tam olarak tespit edildikten sonra ve malın giriş makbuzundaki nitelik ve vasıfları taşıyıp taşımadığı belirlendikten sonra çıkış makbuzu düzenlenmek suretiyle mal teslim edilir.

(3) Çıkış makbuzunun bir sureti icra dairesine gönderilir.

(4) Muhafaza altına alınan malın icra dairesi tarafından bizzat teslimi gereken hallerde teslimat, icra memuru tarafından yerine getirilir.

 

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.

Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3 – (1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosu esas alınarak hesap edilir.
(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır.

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir.

(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.

(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.

(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.

(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli onbin Türk Lirasının üzerinde ise onbin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.
Muhafaza avansının alınması

MADDE 5 – (1) İcra ve İflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ AVANSLARI

 

                 Müdürlüğümüzde uygulanmakta olan Yeni İcra Modelinin amaçlarını ve hedeflerine ulaşılması amacıyla kıymet takdiri ve satış işlemlerinde uygulama birliğin sağlanması amacıyla, kıymet takdiri ve satış avanslarında aşağıdaki miktarların dikkate alınarak verilecek kararlarda avansların buna göre istenilmesi ;

A)      ARAÇ KIYMET TAKDİRİ İŞLEMLERİNDE

a.       Her bir dosyadan tek bir rehinli aracın bulunması halinde bu aracın kıymet takdiri için 350,00.TL. (Bilirkişi ücreti, haciz, teslim, satış harcı, araç ücreti ve posta masrafı olmak üzere) kıymet takdir avansının istenilmesi,

b.      Aynı dosyadan rehinli aracın sayısının birden fazla olması halinde “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak her bir araç için ayrı ayrı ek olarak 235,00.TL.(Bilirkişi ücreti, aracın farklı bir yerde bulunması durumu dikkate alınarak haciz, teslim ve satış harcı ile araç ücreti olmak üzere) kıymet takdiri ücretinin istenilmesi,

c.       “a” ve “b” bentlerinde belirtilen hususlar dışında dosyada nitelik gerektiren bir durumun bulunması halinde “bu hususunda belirtilmek suretiyle” buna göre dosya durumu dikkate alınarak yukarıdaki miktarlara ek olarak kıymet takdiri avansının istenilmesi,

B)     TAŞINMAZ KIYMET TAKDİRİ İŞLEMLERİNDE

a.       Her bir dosyadan hacizli veya ipotekli tek bir taşınmazın bulunması halinde bu taşınmazın kıymet takdiri için 750,00.TL. (Bilirkişi ücreti, haciz, teslim, satış harcı, araç ücreti ve posta masrafı olmak üzere) kıymet takdir avansının istenilmesi,

b.      Aynı dosyadan ipotekli veya hacizli taşınmazın sayısının birden fazla olması halinde “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak her bir taşınmaz için ayrı ayrı ek olarak 400,00.TL.(Bilirkişi ücreti, aracın farklı bir yerde bulunması durumu dikkate alınarak haciz, teslim ve satış harcı ile araç ücreti olmak üzere) kıymet takdiri ücretinin istenilmesi,

c.       “a” ve “b” bentlerinde belirtilen hususlar dışında dosyada nitelik gerektiren bir durumun bulunması halinde “bu hususunda belirtilmek suretiyle”buna göre dosya durumu dikkate alınarak yukarıdaki miktarlara ek olarak kıymet takdiri avansının istenilmesi,

C)      ARAÇ SATIŞ İŞLEMLERİNDE

a.       Rehinli veya Hacizli dosyadan tek bir aracın satış talebinde bulunulması halinde 500,00.TL. (Haciz, Teslim ve Satış Harcı, Araç Ücreti ve Posta Masrafı olmak üzere) satış avansı,

b.      Rehinli veya Hacizli dosyadan aynı otoparkta veya aynı mahalde bulunan birden fazla aracın satışının hazırlanması durumunda “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak 100,00.TL. satış avansının alınması,

c.       Rehinli veya Hacizli dosyadan farklı otoparkta veya farklı mahalde bulunan birden fazla araçların bulunması durumunda “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak 275,00.TL. satış avansının alınması,

d.      Satışı yapılacak araçların S, T ve H plakalı araçlar olması ve ayrıca araç değeri ve durumuna göre  gazete ilanı yapılmasına karar verilmesi halinde “a, b ve c” bentlerinde belirtilen ücretlere ek olarak 1.500,00.TL. (Yerel Gazetede yapılmasına karar verilirse)/5.000,00.TL. (Ulusal Gazetede yapılmasına karar verilirse)satış avansının alınması,

e.       “a, b, c ve d” bentlerinde belirtilen hususlar dışında dosyada nitelik gerektiren bir durumun bulunması halinde “bu hususunda belirtilmek suretiyle” buna göre dosya durumu dikkate alınarak yukarıdaki miktarlara ek olarak satış avansının istenilmesi,

D)     TAŞINIR SATIŞ İŞLEMLERİNDE

a.       Rehinli veya Hacizli bir taşınırın satış talebinde bulunulması halinde 500,00.TL. (Haciz, Teslim ve Satış Harcı, Araç Ücreti ve Posta Masrafı olmak üzere) satış avansı,

b.      Rehinli veya Hacizli dosyadan aynı mahalde bulunan birden fazla taşınırın satışının hazırlanması durumunda “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak 100,00.TL. satış avansının alınması,

c.       Rehinli veya Hacizli dosyadan farklı mahalde bulunan birden fazla taşınırın bulunması durumunda “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak 275,00.TL. satış avansının alınması,

d.      “a, b, ve c” bentlerinde belirtilen hususlar dışında dosyada nitelik gerektiren bir durumun bulunması halinde “bu hususunda belirtilmek suretiyle” buna göre dosya durumu dikkate alınarak yukarıdaki miktarlara ek olarak satış avansının istenilmesi,

E)      TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİNDE

a.       İpotekli veya hacizli dosyadan tek bir taşınmazın satış talebinde bulunulması halinde 5.000,00.TL. (Gazete İlanı ve Posta Masrafı olmak üzere) satış avansı,

b.      Aynı dosyadan ipotekli veya hacizli taşınmazın sayısının birden fazla olması halinde “a” bendinde belirtilen ücrete ek olarak her bir taşınmaz için ayrı ayrı ek olarak 1.000,00.TL.(Gazete ilanı ve posta masrafı olmak üzere) satış avansının istenilmesi,

c.       “a” ve “b” bentlerinde belirtilen hususlar dışında dosyada nitelik gerektiren bir durumun bulunması halinde “bu hususunda belirtilmek suretiyle” buna göre dosya durumu dikkate alınarak yukarıdaki miktarlara ek olarak satış avansının istenilmesi,

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

 

                 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununa göre hazırlanan 14/04/2018 Tarih ve 30391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” gereğince birimimizden gidilen kıymet takdiri işlemlerinde ;

1)      Bilirkişilere takdir edilecek ücretlerin aşağıda yer alan tarife hükümlerine göre belirlenmesi,

2)     Rehinli ve Hacizli Araçların yapılacak olan kıymet takdirlerinde bilirkişilere yaptıkları iş ve işlemler dikkate alınarak 150,00.TL.  ücret takdirine, (ücrette artırma hususunun gerekmesi halinde bir önceki tebliğ edilen ücret tarifesindeki 3 maddeye, seri dosyalarla çıkılması durumunda 4 maddenin dikkate alınması)

3)     Bilirkişilerce kıymet takdiri yapılacak taşınır veya taşınmazların mutlaka fotoğraflarının çektirilmesi,

4)    Kadastro veya Fen Bilirkişisine yaptığı iş ve işlemler dikkate alınarak 150,00.TL.  ücret takdirine, (ücrette artırma hususunun gerekmesi halinde 6 maddeye, seri dosyalarla çıkılması durumunda 7 maddenin dikkate alınması)

5)     Taşınır ve Taşınmazların kıymet takdirine gidilmesi halinde Araç ile Kadastro veya Fen Bilirkişisi dışında kalan bilirkişiler ile çocuk teslim ve görüşmeleri için görevlendirilecek pedagog, sosyolog vs. yönünden yaptığı iş ve işlemler dikkate alınarak 190,00.TL.  ücret takdirine, (ücrette artırma hususunun gerekmesi halinde 6 maddeye, seri dosyalarla çıkılması durumunda 7 maddenin dikkate alınması)

6)    Bilirkişilere takdir edilecek ücrette artırıma ihtiyacının doğması halinde aşağıda yazılı tarife maddesi dikkate alınarak, oradaki durumlardan hangi hususunun gerçekleştiği hususuna tutanakta yer verilmek suretiyle artırımın yapılması,

7)     Bir dosyada birden fazla taşınmaz veya araç bulunması veya seri olarak aynı bilirkişiler ile gün içerisinde birden fazla dosyadan rapor alınacak olması durumunda, gidilen dosyaların durumu ve kıymet takdiri yapılacak taşınır veya taşınmazın durumu ve işlem yapılan süreler gibi hususlar dikkate alınarak orantılı olarak her bir tutanak ile tarifede belirtilen ücret ile orantılı olarak ücret takdir edilmesi,

 

Yasal Mevzuat

Bilirkişi ücretleri

                 MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için

190,00 TL

 

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

                 MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

ç) İnceleme için geçirilen süre,

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

                 MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

                 MADDE 9 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.              

T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN